Enrol 2024
Skip links

Ráiteas Físe na Scoile

School Vision Statement

Ráiteas Físe na Scoile

Is scoil Comhoideas, lán Ghaelach, Caitliceach bunscoile í Scoil na gCeithre Máistrí faoi phátrúntacht Easpag Ardach Chluain Mhic Nóis, a chothaíonn timpeallacht foghlama atá spreagúil, fáilteach, muiníneach, oscailte, measúil, dearfach agus comhoibritheach do chách. Is mian linn gurb áit í ina ndírítear ar fhorbairt ghnéithe mórálta, spioradálta, fisiciúla, acadúla aeistéitiúla agus cultúrtha i gcás gach dalta aonair.

Samhlaímid go dtarlóidh sé sin in atmaisféar ina bhfuil cóimheas, áit ina mothaíonn gach ball de phobal na scoile sásta agus sábháilte agus iad ag obair faoi spiorad spreagúil agus meon díograis, agus ag an am céanna go n-aithnítear agus go ndéantar éagsúlacht a cheiliúradh. 

Samhlaímid suíomh Ghaelach suailceach, sona a threiseoidh cumas foghlama agus fonn oibre gach éinne a oibríonn sa scoil. Beidh sé mar sprioc againn mar fhoireann scoile atmaisféar oscailte, comhoibritheach, ionrúil, cumarsáideach agus gríoúil a chothú inár measc féin, go mbeimid ag obair as lámh a chéile. Bheadh sé mar mhian againn trí thaithí dearfach foghlamtha go dtabharfaí spreagadh do gach páiste a gcumas féin a shroichint, tabhairt faoin saoil go muiníneach, sásamh a aimsiú agus bheith measúil i ndomhain atá ag síorathrú.

School Vision Statement

Scoil na gCeithre Máistrí is a co-educational, all Irish, Catholic Primary school under the Patronage of the Bishop of Ardagh Clonmacnoise, a school which nurtures a stimulating, welcoming, trusting, open, respectful, positive and co-operative educational environment for all.

We wish it to be a place where there is an emphasis on the physical, intellectual, spiritual, emotional, social, culture and moral development of each individual child. This we envisage occurring in an atmosphere of mutual respect where all members of the school community, feel happy and secure working in a spirit of encouragement and enthusiasm while recognising and celebrating diversity.

We envisage an atmosphere of Irish Cultural awareness which will enhance the learning and the work ethic of all who work in our school. As a staff we are committed to creating a working environment for all which is open, co-operative, honest and generous. Our vision would be that each person through positive learning experiences will be stimulated to achieve his/her full potential, face life confidently, find fulfilment and be respectful in an ever changing world.